safety


VIKAN WYZNACZA NOWE
STANDARDY HIGIENY

Drodzy Klienci
Zdrowie naszych pracowników i Klientów jest dla nas obecnie najwa¿niejsze.
W zwi±zku z rozwojem Koronawirusa (COVID-19) podejmujemy niezbêdne dzia³ania, aby sprostaæ zwiêkszonym zasadom bezpieczeñstwa oraz wymaganiom podczas panuj±cej pandemii, a tym samym higieny naszej dystrybucji oraz wysy³anych przesy³ek.
Ka¿dy pracownik przy produkcji artyku³ów Vikan  przeszed³ test na obecno¶æ nowego wirusa.  
 Informujemy, ¿e dziêki wprowadzeniu niezbêdnych zasad pracujemy bez zmian - przyjmujemy zamówienia i dostarczamy je wed³ug planu.


Mog± czuæ siê Pañstwo bezpieczni, otrzymuj±c od nas swoje zamówienie

 

mainbrush
Wykonujemy tablice cieni ( shadowboards ) - na¶cienne i mobilne -
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Chêtnie odpowiemy na pytania i pomo¿emy dokonaæ wyboru najodpowiedniejszego sprzêtu lub wska¿emy najbli¿szego dystrybutora; organizujemy prezentacje naszego systemu

index